E-salyq-Azamat

Электронный налоговый кошелек E-salyq-Azamat

2020 жылдан бастап «Электрондық салық әмияны» «E-salyq-Azamat» мобильді қосымшасы іске қосылды. Оны App Store немесе Play Market-тен (әрі қарай өту үшін басыңыз) тегін жүктеп алуға болады.

Сервис азаматтарға дайын деректемелер бойынша төлем жүргізу мүмкіндігімен бір мезгілде оны төлеу мерзімі басталғанға дейін алдағы салық сомасын білуге мүмкіндік береді. Бұрын салық төлеушіге банкке бару, кезекте тұру, банк комиссиясын төлеу, салықты төлеу үшін көптеген деректемелер мен кодтарды таңдау қажет болатын.

Бұдан басқа, Салық әмиянында мүлікке, жерге және көлік құралына қолда бар салық салу объектілері бойынша онлайн толтыруды, автотасымалдауды және қарауды жүргізуге болады. Салық салу объектілері бойынша деректерді түзетуге уәкілетті мемлекеттік органдарға электрондық өтінімдерді жіберу мүмкіндігі іске асырылды, осылайша біз салық төлеушілерді бас артық инстанциялар бойынша жүруден сақтаймыз.

Мобильді қосымшада қандай сервистер бар

Қосымшаның негізгі мәзірінде бірқатар электрондық қызметтер:

«Электрондық салық әмияны»

Салық салу және түзету объектілері бар.

Белгілі болғандай, жеке тұлғалар жыл сайын жылжымайтын мүлік объектілері, көлік құралдары, жер учаскелері бойынша мемлекеттік органдардың деректер базасының өзектілік проблемасымен бетпе-бет келген.

Бұл проблеманы шешу үшін 2019 жылғы қаңтардан бастап дерекқорларды өзектендіру жөніндегі жұмыс тобы жұмыс істейді, оның құрамына ҚМ, ІІМ, ЦДИАӨМ, «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ, «ҰАТ» АҚ техникалық өкілдері кірді.

«қызметкердің еңбегіне ақы төлеу» бұл қызметкерге жеке табыс салығының, зейнетақы жарналарының, міндетті әлеуметтік аударымдардың және медициналық сақтандыруға әлеуметтік аударымдардың сомаларын қарауға мүмкіндік береді.

Бұл азаматтық бақылаудың бір түрі, онда қызметкер қандай кірістер көрсетілгенін және жинақтаушы зейнетақы қорларына және басқа қорларға есептеулер жүргізілгенін өзі тексере алады.

«Салық және әлеуметтік төлемдер бойынша берешек туралы Сервис» (берешекті бір мезгілде төлеу мүмкіндігімен тексеру);

«ЖТ және ДК алдағы төлемдер сервисі» (салықтар бойынша болашақ төлемдерді тексеру);

«Калькулятор» (көлікке салынатын салықты және ЖТС, өсімпұлды есептеу);

«БЖТ төлемі» (ЕХӘҚМ және «Қазпочта» АҚ интеграция жүргізілді»);

«Электрондық кезекті Онлайн брондау» (кезекті МКО бармай-ақ брондау);

«Салық төлеушілерді іздеу» (салық есебінің бар болуын тексеру);

«Сенімсіз салық төлеушілерді іздеу» (азаматтық-құқықтық шарттар жасау кезінде тіркелуі тәуекелдерді бағалау үшін жарамсыз деп танылған жалған кәсіпорынның мәртебесін тексеру);

«Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) туралы және салық есептілігін кері қайтарып алу туралы мәліметтер»;

«Анықтамалықтар» (бизнес субъектілерінің тізілімдері, ЕТЖ, АЕК, МКО анықтамалары, МКК АЖ-мен оларды жедел өзектендіре отырып біріктірілген));

«Салық күнтізбесі» (декларацияларды табыс ету мерзімдері, салықтарды төлеу мерзімдері);

«Шағымдардың электрондық кітабы»;

«Жиі қойылатын сұрақтар». Мұнда МКК байланыс орталығына келіп түсетін өзекті сұрақтарға жауаптар бар (күніне шамамен 1,5 мың қоңырау түседі). Жеке тұлғалардан сұрақтардың 60%-ға жуығы салық салу объектілері бойынша салықтарға, берешекке, салық төлеу мерзімдеріне қатысты келіп түседі.

E-Salyk Azamat мобильдік қосымшасында жалпыға бірдей декларациялау шеңберінде Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны (250.00 есептілік нысаны) ұсыну бойынша сервис іске асырылды.

Электронный налоговый кошелек E-salyq-Azamat

С 2020 года запущено мобильное приложение «Электронный налоговый кошелек» «E-salyq-Azamat». Его можно скачать в App Store или Play Market (нажмите, чтобы пройти дальше) бесплатно.

Сервис позволяет гражданам узнать предстоящую сумму налога до наступления срока его оплаты с одновременной возможностью проведения оплаты по готовым реквизитам. Ранее налогоплательщику необходимо было идти в банк, стоять в очереди, оплачивать комиссию банка, выбирать из множества реквизитов и кодов для оплаты налога.

Кроме того, в Налоговом кошельке можно производить онлайн пополнение, автозачет и просмотр по имеющимся объектам налогообложения на имущество, земле и транспортному  средству. Реализована возможность направить электронные заявки в уполномоченные государственные органы на корректировку данных по объектам налогообложения, тем самым мы оберегаем налогоплательщиков от хождения по лишним инстанциям.

Какие имеются сервисы в мобильном приложении

Главное меню приложения содержит ряд электронных сервисов:

«Электронный налоговый кошелек»

Объекты налогобложения и корректировки.

Как известно, физические лица ежегодно сталкивались с проблемой неактуальности базы данных государственных органов по объектам недвижимости, транспортным средствам, земельным участкам.

Для решения данной проблемы с января 2019 года действует Рабочая группа по актуализации баз данных, в состав которой вошли технические представители МФ, МВД, МЦРИАП, НАО «Правительство для граждан», АО «НИТ».

«оплата труда работника» который позволяет работнику просмотреть суммы начисленного индивидуального подоходного налога, пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений и социальных отчислений на медицинское страхование.

Это своего рода гражданский контроль, когда работник может сам проверить какие по нему указаны доходы и официально произведены начисления в накопительные пенсионные и другие фонды.

«Сервис о задолженности по налоговым и социальным платежам» (проверка задолженности с одновременной возможностью оплаты задолженности);

«Сервис предстоящих платежей ФЛ и ИП» (проверка будущих платежей по налогам);

«Калькулятор» (расчет налогов на транспорт и ИПН, пени);

«Оплата ЕСП» (проведена интеграция с МТСЗН и АО «Казпочта»);

«Онлайн бронирование электронной очереди» (бронирование очереди без посещения ОГД);

«Поиск налогоплательщиков» (проверка наличия налогового учета);

«Поиск неблагонадежных налогоплательщиков» (проверка статуса лжепредприятия, также чья регистрация признана не действительной для оценки рисков при составлении гражданско-правовых договоров);

«Сведения о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности и об отзыве налоговой отчетности»;

«Справочники» (реестры субъектов бизнеса, справочники МЗП, МРП, ОГД, интегрированы с ИС КГД с оперативной их актуализацией);

«Налоговый календарь» (сроки представления деклараций, сроки уплаты налогов);

«Электронная книга жалоб»

«Частые вопросы». Здесь содержатся ответы на актуальные вопросы, поступающие в Контакт-центр КГД (в день поступает порядка 1,5 тыс. звонков). Порядка 60% вопросов от физических лиц поступают относительно налогов по их объектам налогообложения, задолженности, срокам уплаты налогов.

В мобильном приложении e-Salyk Azamat реализован сервис по представлению Декларации об активах и обязательствах (форма отчетности 250.00) в рамках Всеобщего декларирования.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.